Học Hỏi Phụng Vụ

Học Hỏi Phụng Vụ - Xưng Tội Tốt Hơn

Tôi đã tham gia khóa Bí tích Hòa giải được vài năm nay, nhưng tôi vẫn không cảm thấy như kiểu tôi biết tôi đang làm gì. Đôi khi tôi rời tòa giải tội và tự hỏi: “Tôi xưng tội như vậy đã đúng chưa? Tôi có nên nói cụ thể hơn không? Tôi đã thành thật đủ chưa?” Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Học Hỏi Phụng Vụ - Cử Hành Thánh Lễ

Thánh lễ là cội nguồn và cao điểm nhất trong đời sống của người Kitô hữu. Giáo hội Công Giáo tin rằng cử hành Thánh lễ là lập lại hy tế của Chúa Kitô đã hiến mình trên thánh giá tại Calvariô. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...

Học Hỏi Phụng Vụ: Chủ Nhật Lời Chúa

Ngày 19/12/2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã đưa ra một thông tư liên quan đến Chúa Nhật Lời Chúa, nhắc lại một số “nguyên tắc thần học, cử hành và mục vụ liên quan đến Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ.” Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Thông tư này. Xin bấm vào đây đế đọc tiếp...