Websites Hữu ích

 

                                                                WEBSITES HỮU ÍCH

 

                                         - Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD:  http://www.chatinh.org

                                         - Mục Vụ tại Thụy Sĩ:  http://www.mucvu.ch

                                         - Đài Vatican:  http://vi.radiovaticana.va/indice.asp

                                         - Lẽ Sống - Suy Niệm Hàng Ngày: 

                                                 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lesong/lesong.htm

                                         - Vietcatholic:  http://www.vietcatholic.net/News/default.htm

                                         - Giờ Lễ khách du lịch cần biết:  http://www.masstimes.org/

                                         - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: 

                                                 http://www.liendoanconggiao.net/index.php

                                         - Kinh Thánh http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/home.htm

                                         - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam http://www.hdgmvietnam.org/

                                         - Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ http://www.usccb.org/

                                         - Guadalupe Radio http://www.grnonline.com/

                                         - Catholic Answer Forum http://forums.catholic.com/index.php