Địa Chỉ Liên Hệ

DOMUS DEI CLERICAL SOCIETY OF APOSTOLIC LIFE
TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO SĨ NHÀ CHÚA

 

Tu Viện Thánh Nguyễn Duy Khang
13401 N. Lemans Street
New Orleans, LA 70129
(504) 254-9429 
Email: tudoannhachuausa.com
Tu Viện Thánh Gia
462 Hudson Road
Washougal, WA 98671
(360) 909-8516 

 

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ Nhà Chúa, xin điền vào phiếu dưới đây và gửi về văn phòng ơn thiên triệu theo địa chỉ Tu viện Nguyễn Duy Khang hay Tu viện Thánh Gia, hoặc email: domusdeiusa@gmail.com

 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                 I am interested in being a:

                                                 Ước mong trở thành: ___ Linh mục (Priest) ___Tu sĩ (Brother)

                                                 Tên / Name:___________________________________________

                                                 Địa Chỉ / Address:_______________________________________

                                                 Điện Thoại / Phone: _________________ email: ______________

                                                 Ngày,Tháng,Năm Sinh / DOB:______________________________

                                                 Trình độ Học Vấn / Education:_____ Trung học _____ Đại học

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .