Hình Cha mới FX Nguyễn Văn Vinh Dâng Lễ Tạ Ơn Tại Chi Hội Lê Thị Thành, New York (Ngày 1 tháng 2 năm 2015) - 01/02/2015