Hình Ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục của hai thầy Phó Tế Gioan Baotixita Kim Quốc Dũng & Phanxico Xavie Nguyễn Văn Vinh - 01/10/2015