Hình Ảnh Sinh Hoạt Liên Chi Hội Bảo Trợ Dallas - Fort Worth mừng Xuân Kỷ Hợi 2019