Hình Ảnh Sinh Hoạt Chi Hội Anrê Phú Yên California - Ngày 29 Tháng 5, 2016 - 29/05/2016